Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Fundacja: SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY INFORMACJA [02. 02. 2021]

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ziemięcicach funkcjonuje od września 2019r. Jest szkołą ponadpodstawową niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej kształcącą w cyklu trzyletnim.

Ze względu na poziom funkcjonowania psychofizycznego uczniów istnieje możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego o rok, zgodnie z odrębnymi przepisami. Szkoła przeznaczona jest dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 


Uczniowie przyjmowani do Szkoły Przysposabiającej do pracy przyjmowani są na podstawie świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych.
Ponadto młodzież w miarę własnych możliwości nabywa umiejętności w pracowni gospodarstwa domowego, krawiectwa, ogrodnictwa – florystyki, artystycznej. 


Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach oświatowych, a w szczególności:

  • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

  • kształtuje odpowiednie postawy wychowawcze i przygotowuje do życia w integracji ze społeczeństwem,

  • rozwija umiejętności współdziałania w zespole i pracy w grupie,

  • otacza opieką i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,

  • udziela pomocy rodzicom i prawnym opiekunom w wypełnianiu przez nich funkcji wychowawczo-opiekuńczych,

  • zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną

  • organizuje w miarę możliwości pomoc dla uczniów, którzy wymagają dodatkowych zajęć specjalistycznych,

  • zapewnia odpowiednie warunki do nauki i nauczania,

  • pomaga w rozwoju indywidualnych zdolności oraz zainteresowań.

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu