Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Regulamin subkont

TEKST JEDNOLITY REGULAMINU SUBKONT
REGIONALNEJ FUNDACJI POMOCY NIEWIDOMYM
W CHORZOWIE


Słowniczek:
 • Beneficjent – dziecko lub osoba dorosła słabowidząca lub niewidoma uczestniczący w Programie; 
 • Reprezentant Beneficjenta- prawny opiekun Beneficjenta. 
 • Fundacja – Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie; 
 • Darczyńca - osoba (fizyczna lub prawna) przekazująca środki pieniężne na wybrane przez siebie Subkonto; 
 • Dostawca – dostawca towarów lub usług przeznaczonych na potrzeby Beneficjenta; 
 • Subkonto – rachunek, na którym gromadzone i rozliczane są środki pieniężne przekazywane przez Darczyńców na potrzeby Beneficjenta; 
 • Wniosek – wniosek osoby zainteresowanej o założenie Subkonta przypisanego do Beneficjenta; 
 • Zarząd - zarząd Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym; 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. W ramach działalności statutowej Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym zajmuje się gromadzeniem i wydatkowaniem środków na potrzeby Beneficjentów. 
 2. Przekazane Fundacji środki lokowane są na Subkontach. 
 3. Subkonto służy do gromadzenia i rozliczenia przekazanych Fundacji środków pieniężnych. 
 4. Subkonta prowadzone są indywidualnie, ze wskazaniem imienia i nazwiska Beneficjenta.
 5. Środki pieniężne zgromadzone na Subkontach przeznaczane są wyłącznie na leczenie i rehabilitację Beneficjentów, na rzecz których przekazane zostały środki pieniężne.
 6. Fundacja nie prowadzi Subkont wspólnych na rzecz kilku Beneficjentów, z wyłączeniem sytuacji dotyczących krewnych drugiego stopnia linii bocznej (rodzeństwa). 
 7. Fundacja zapewnia zarówno Darczyńcom, jak i Beneficjentom zachowanie pełnej tajemnicy w zakresie przekazanych środków pieniężnych.
 8. W razie śmierci Beneficjenta Fundacja umożliwi Reprezentantom Beneficjenta podjęcie decyzji dotyczącej przeznaczenia zgromadzonych na subkoncie środków, jednak nie więcej aniżeli 40 % wartości środków zgromadzonych na subkoncie oraz nie więcej niż 10.000,00 zł”.
   


§ 2
UTWORZENIE SUBKONTA


 1.  Utworzenie Subkonta następuje na pisemny wniosek Beneficjenta lub Reprezentanta Beneficjenta, po uzyskaniu zgody Zarządu Fundacji. 
 2. Wniosek osoby zainteresowanej o utworzenie Subkonta, kierowany do Zarządu Fundacji, powinien wskazywać: 
 • osobę Beneficjenta; 
 • dane Reprezentanta Beneficjenta wraz z danymi identyfikującymi typu adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego; 
 • cel gromadzenia środków;

3. Do wniosku należy dołączyć imienne zaświadczenie wydane przez      

    lekarza prowadzącego Beneficjenta, dotyczące rozpoznania choroby i     planowanego leczenia. Do treści dokumentacji będą miały dostęp    

    wyłącznie upoważnione osoby z władz Fundacji. 

4. Zarząd wyraża zgodę na utworzenie Subkonta pisemnie, w formie    

    uchwały. § 3
GROMADZENIE I WYDATKOWANIE ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW


 1. Wpłaty na Subkonto mogą być wnoszone w formie gotówkowej bądź przelewem. Wpłaty gotówkowe mogą być przekazywane w siedzibie Fundacji w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 55a. 
 2. Wpłat gotówkowych może dokonać każda osoba, podając imię i nazwisko Beneficjenta.
 3. Nie przewiduje się ograniczenia w zakresie wysokości dokonywanych wpłat. 
 4. W przypadku zamiaru zamieszczenia ogłoszenia w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja itd.) tekst ogłoszenia podlega autoryzacji przez upoważnionego przedstawiciela Fundacji. 
 5. Fundacja pomaga w sporządzaniu projektów pism do darczyńców po otrzymaniu danych dotyczących Beneficjentów. Nadawcą korespondencji kierowanej do darczyńców każdorazowo jest Beneficjent. 
 6. Środki zgromadzone na Subkontach przeznaczane są na leczenie i rehabilitację Beneficjentów, w szczególności na operacje okulistyczne, neurochirurgiczne, leczenie okulistyczne, neurochirurgiczne, rehabilitację, turnusy rehabilitacyjne, środki farmakologiczne (związane z leczeniem okulistycznym lub neurochirurgicznym), na sprzęt, pojazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, jak też inne materiały konieczne do rehabilitacji, a także na rehabilitację społeczną, mającą na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, realizowaną przede wszystkim przez likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji. 
 7. Środki zgromadzone na Subkontach mogą zostać przeznaczone także na pokrywanie wydatków ponoszonych przez Reprezentantów Beneficjentów w związku z organizowaniem i promowaniem „akcji 1%”, jednakże w kwocie nie wyższej aniżeli 5% środków zebranych w ramach akcji 1% lub otrzymanych darowizn, w ciągu trzech ostatnich lat(nie więcej niż 2.000,00 zł w ciągu roku kalendarzowego).W przypadku prośby o dofinansowanie zakupu kosztownego leku specjalistycznego wniosek powinien być zaakceptowany przez lekarza prowadzącego. 
 8. Z Subkonta nie będą pokrywane wydatki nieudokumentowane.
 9. Leki i suplementy będą każdorazowo refundowane z subkonta na podstawie faktury wystawionej na Beneficjenta oraz kserokopii recepty wystawionej na Beneficjenta lub zalecenia lekarskiego wskazującego konieczność zażywania danego leku lub suplementu przez Beneficjenta (w przypadku braku recepty).
 10. Nie przewiduje się wydatkowania zgromadzonych środków na pokrycie kosztów korespondencji, przejazdów (np. bilety) i żywności, za wyjątkiem żywności specjalistycznej, zgodnie z zaleceniem lekarza. 
 11. Prawo do zarządzania środkami finansowymi zgromadzonymi na Subkoncie przysługuje wyłącznie Zarządowi Fundacji. W przypadku zamiaru finansowania operacji zagranicznych konieczne jest ponadto uzyskanie przez Beneficjenta lub Reprezentanta Beneficjenta pozytywnej opinii Wojewódzkiego lub Krajowego Konsultanta ds. okulistyki. 
 12. Zarząd może powierzyć dokonywanie określonych wydatków pracownikom Fundacji lub wybranym przez siebie osobom.

§ 4
ROZLICZENIA


 1. Dofinansowanie kosztów leczenia z Subkonta musi się odbywać za aprobatą w formie pisemnej prezesa Fundacji lub Członków Zarządu lub pełnomocnika Fundacji. 
 2. Podstawą do wydania aprobaty, o której mowa w p.1 jest złożenie przez Beneficjenta lub Reprezentanta Beneficjenta: 
 • wniosku o dokonanie zakupu, sfinansowanie lub refundację poniesionych kosztów; 
 • recept, rachunków lub faktur.

3. Zapłata za zatwierdzone przez Zarząd Fundacji wydatki następuje w       formie bezgotówkowej bezpośrednio na rachunek bankowy danego  

    dostawcy towarów lub usług na podstawie wystawionej przez niego    

    faktury. 

4. Nie przewiduje się przekazywania środków finansowych bezpośrednio     Beneficjentom bez uprzedniego udokumentowania i zaakceptowania       przez Fundację celu przeznaczenia środków.

5. Wydatki dokonywane w ramach Programu mogą być również

    finansowane: przez zwrot poniesionych kosztów należycie    

    udokumentowanych fakturami bądź też innymi dowodami księgowymi     zgodnie z pisemnym wnioskiem o dofinansowanie.
6. Zwrot poniesionych przez Beneficjenta lub Jego Reprezentanta    

    wydatków nastąpi w terminie do 14 dni od zaakceptowania przez    

    Fundację faktury. § 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Osoby, na których wniosek założono Subkonto, zobowiązane są informować Zarząd Fundacji o każdej zmianie miejsca zamieszkania Beneficjenta oraz przekazywać informacje na temat zmiany stanu zdrowia Beneficjenta, w szczególności dotyczącego stanu okulistycznego i neurologicznego. 
 2. Fundacja corocznie informuje Beneficjenta lub Reprezentanta Beneficjenta o stanie rachunku w terminie do ostatniego dnia I kwartału roku następnego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

2a. W razie stwierdzenia utrzymującego się niskiego stanu środków    

    pieniężnych zgromadzonych na Subkoncie, tj. na poziomie nie    

    wyższym aniżeli 300zł (słownie: trzysta złotych ) oraz w razie    

    stwierdzenia braku wpływów na Subkonto w okresie ostatnich 12    

    miesięcy stosuje się następującą procedurę: 

 • Zarząd informuje pisemnie Reprezentanta Beneficjenta, iż w razie braku wpływów na Subkonto w ciągu kolejnych 12 miesięcy, zostanie ono zamknięte, 
 • w okresie nie dłuższym aniżeli 6 miesięcy od dnia skierowania pierwszego zawiadomienia Zarząd ponownie pisemnie poinformuje Reprezentanta Beneficjenta o skutkach braku wpływów na Subkonto,
 • jeżeli w terminie 12 miesięcy od pierwszego zawiadomienia na Subkonto nie wpłyną żadne środki finansowe – Subkonto zostanie zamknięte. 

3. W przypadku zamknięcia Subkonta, pozostałe na nim środki finansowe     są przekazane na podstawowe konto Fundacji z przeznaczeniem na       rehabilitację zgodnie z celami statutowymi.

4. Śmierć Beneficjenta równoznaczna jest z zamknięciem Subkonta. 
5. W przypadku wniosku o zamknięcie Subkonta i przekazanie środków       na konto innej fundacji, środki finansowe zgromadzone na Subkoncie       – na pisemny wniosek Beneficjenta lub Reprezentanta Beneficjenta –       mogą zostać przekazane na wskazane konto w innej Fundacji o    

    podobnym charakterze działania. Decyzję podejmuje Zarząd w drodze     uchwały. 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.01.2015 roku.

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu