Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

SPWR: Organizacja zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 1.09.2021 [01. 09. 2021]

Od 1.09.2021 br. rozpoczynamy organizowanie W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2021/2022 dla dzieci podopiecznych SPWR zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zajęcia te zostaja uruchomione stacjonarnie w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówke RFPN a jej dyrektorem. Przy organizacji zajęć uwzględniamy możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem
SARS-CoV-2 ustala się


A. W zakresie warunków sanitarnych obowiazuje:


 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

 • Zapewnia się środki ochrony indywidualnej dla kadry (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) oraz instrukcje prawidłowego ich stosowania.

 • Obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:

 • wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad:

 1. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),

 2. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),

 • kadra oraz rodzice stosuja środki ochrony osobistej (np. rękawiczki, maseczeki itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:

 1. przed i po kontakcie z dziećmi

 2. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

 3. po usunięciu środków ochrony osobistej,

 • nie noszenie biżuterii w placówce– na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,

 • korzystanie ze środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,

 • w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i rodziców o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,

 • przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

 

 • Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.

 • Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.

 • Dostarczanie posiłków w naczyniach jednorazowych.

 • Po posiłku obowiazuje mycie i wyparzanie naczyń i wyrzucenie po użyciu naczyń jednorazowych do kosza na śmieci.

 • Rodzice oraz kadra zostaja poinformowani o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny

 • Regularne wietrzenie pomieszczeń

 • Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:

 • regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,zabawek,pomocy

 • dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolikók, sprzetu rehabilitacyjnego oraz klawiatur i myszek, włączników świateł.

W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez kazdego uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez kolejnego uczestnika .

 • W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć należy niezwłoczne podjęć kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie zostaje zawiadomiona rodzina bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz należy skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

 • Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 • Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 • W przypadku wystąpienia u terapeuty wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsuniety od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Wówczas zostaje wstrzymane przyjmowanie dzieci oraz powiadomiona zostaje właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczną .

 • Pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

 • Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

 • Stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

B. W zakresie organizacji placówki ustalano :


 • Brak wstępu na teren placówki osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć. Na zajęcia wchodza rodzice dzieci dla których jest to konieczne.

 • Poinformowanie opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej u dziecka wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.

 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

 • Rodzice sprawdzaja temperature dziecka przed wyjściem z domu. W sytuacji podwyzszonej temeperatury nie przyprowadzaja dziecka na zajecia.

 • Pomiar temperatury ciała u dzieci oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej możliwy jest jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody.

 • Dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren placówki

 • Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci i kadra w przypadku ich złego samopoczucia.

 • Śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.

 

C. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami obowiązuje :

 

 • Przed pierwszą wizyta rodzice wypełniają ankiete kwalifikacyjną , ankiety umieszczone są w zeszytach indywidualnych dziecka

 • Rodziców i kadrę obowiązuja rękawiczki oraz zakryte usta i nos

 • Dzieci z infekcja oraz jeśli infekcja dotyczy członków rodziny zamieszkującej wspólnie , nie uczestnicza w zajęciach

 • Kadra z objawami infekcji pozostaje w domu,w kontakcie z lekarzem poz

 • Ustalam ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.

 • Zajęcia prowadzone są indywidualnie , na ustaloną godzine , dzieci umawiane sa na konkretna godzine , tak aby unikać kontaktu z kolejnym dzieckiem.

 • Kadra odbiera dzieci do grupy z szatni zewnetrznej oraz tam oddaje dzieci do domu. Rodzice nie przebywaja w przestrzeni wspólnej, poczekalnia .

 • Zarówno rodzice jak i kadra między sobą zachowuje dystans min 2 metry

 • Po zajęciach z jednym dzieckiem obowiązuje 15 minutowa przerwa na wietrzenie sali i dezynfekcje.

 • W przypadku zajęć grupowych dzieci przyjmowane są rano oraz odbierane w odstepach min czasu 15 minut

 • Zalecam regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, klamek, włączników światła, – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego po każdych zajęciach

 • Całośc gabinetów będzie sprzatana i dezynfekowana po zakończeniu wszystkich zajeć.

 • Informowanie na bieżaco dzieci dostosowane do ich możliowści , o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

 

Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę.

 

 

 


Krystyna Gwizdoń

 

dyrektor SPWR

 I nstrukcje:

 

 • mycia rąk

 

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

 

 • dezynfekcji rąk

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 

 • prawidłowego zdejmowania maseczki

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 

 • prawidłowego zdejmowania rękawiczek

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu