Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Kalendarium wydarzeń

1991

♦ utworzenie aktem notarialnym Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym przez 21 fundatorów - osób fizycznych i 2 osoby prawne w dniu 21 stycznia oraz uzyskanie wpisu do Rejestru Fundacji pod numerem 1366 w czerwcu.

♦ nawiązanie współpracy z dr Hansem Neugebauerem dyrektorem Blindeninstitutsstiftung w Würzburgu w Niemczech.

1992

♦ uruchomienie Ośrodka – Leczniczo –Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących od 7-17 lat w Rudołtowicach koło Pszczyny.

♦ podjęcie współpracy z Christoffel- Blindenmission ( CBM ) – międzynarodową organizacją charytatywną.

1993

♦ podpisanie 3 letniej umowy z Instytutem w Würzburgu i CBM dotyczącej szkoleń dla 30 specjalistów pedagogów, psychologów ze wszystkich ośrodków w kraju w zakresie: „ wczesna interwencja dzieci niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością – nowe metody pedagogiczne w teorii i praktyce.

1994

♦ podjęcie inicjatywy budowy Ośrodka dla Niewidomej Młodzieży i Dorosłych ze Złożonym Kalectwem w Ziemięcicach gmina Zbrosławice.

♦ zakup działki pod budowę Ośrodka w Ziemięcicach.

♦ uruchomienie pomocy organizacyjnej i finansowej na leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży w kraju i za granicą / subkonta/.

♦ zakończenie 3 letniego szkolenia pracowników Ośrodka w Rudołtowicach oraz uzyskanie dyplomów Europejskiego Związku Niewidomych.

1995

♦ zawarcie umowy z CBM na wyposażenie Ośrodka w Ziemięcicach – deklaracje wystąpienia do Unii Europejskiej o środki na ten cel. Patronem projektu zostaje Instytut w Würzburgu.

♦ zawarcie porozumienia z Instytutem w Würzburgu oraz CBM dotyczącej współpracy finansowej i merytorycznej w zakresie wczesnej interwencji.

1996

♦ zagospodarowanie dodatkowego budynku na cele rehabilitacyjne w Ośrodku – Leczniczo –Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących od 7-17 lat w Rudołtowicach.

♦ udział w konferencji w Würzburgu dotyczącej współpracy i wymiany doświadczeń specjalistów z polskich i niemieckich ośrodków dla niewidomych i słabowidzących oraz ustalenie:

• praktyk wymiennych

• kontynuacji szkoleń specjalistów i współpracowników w latach 1996-1998

• przekazanie specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji sfinansowanego przez CBM Ośrodkom Szkolno-Wychowawczym w Polsce.

1997

♦ uruchomienie działalności Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji / SPWR / w Chorzowie i objęcie systematyczną i konsultacyjną opieką 22 dzieci z terenu województwa katowickiego.

♦ zakup ze środków CBM i przekazanie przez Instytut w Würzburgu sprzętu rehabilitacyjnego dla 19 ośrodków szkolno-wychowawczych w kraju.

♦ poparcie budowy Ośrodka w Ziemięcicach przez polskie i niemieckie Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych

1998

♦ współpraca z Instytutem w Würzburgu w zakresie sfinansowania zakupu ultrasonografu okulistycznego

♦ podjecie współpracy z II Katedrą i Kliniką Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu pod kierownictwem profesora Stefana Pojdy

♦ przystąpienie Fundacji do Forum Fundacji Polskich

♦ rozszerzenie działalności Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji – objęcie systematyczną i konsultacyjną opieką 50 dzieci z terenu województwa katowickiego

1999

♦ zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i ich rodzin objętych opieką Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji

♦ przystąpienie Fundacji do VBS

2000

♦ uruchomienie filii Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji w Bielsku-Białej obejmującej opieką dzieci z powiatów: bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego

♦ rozpoczęcie działalności Ośrodka Rehabilitacji Niewidomych w Chorzowie, w ramach Ośrodka działają następujące pracownie: tkacka, kaletnicza, wikliniarsko-plastyczna

♦ rozpoczęcie rehabilitacji w formie hipoterapii dla dzieci objętych opieką Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji

♦ zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i ich rodzin objętych opieką Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji

♦ uruchomienie filii Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji w Zawierciu obejmującej opieką dzieci z terenu powiatów: zawierciańskiego, myszkowskiego i będzińskiego.

♦ udział w Programie Comenius Unii Europejskiej „ Słabe widzenie we wczesnej interwencji ” w Geseke-Eringerfeld w Niemczech.

2001

♦ uruchomienie filii Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji w Częstochowie obejmującej opieką dzieci z terenu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego.

♦ zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i ich rodzin objętych opieką Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji.

♦ powołanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ” Leczenie i Rehabilitacja”.

♦ przekształcenie Ośrodka Rehabilitacji Niewidomych w Warsztat Terapii Zajęciowej w Chorzowie.

♦ zorganizowanie Festynu z okazji 10-lecia działalności Fundacji oraz współpracy z Instytutem w Würzburgu.

2002

♦ udział w XI Międzynarodowej Konferencji ICEVI „ Edukacja Osób Niewidomych” w Holandii.

♦ zorganizowanie Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niewidomych i Niedowidzących Województwa Śląskiego.

♦ utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawierciu, w ramach Warsztatu działają następujące pracownie: wikliniarska, plastyczna, metalurgiczna oraz gospodarstwa domowego.

♦ otrzymanie Nagrody Prezydenta Miasta Chorzowa za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej i działań prorodzinnych.

2003

♦ uruchomienie filii Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji w Rybniku obejmującej opieką dzieci z terenu powiatów: rybnickiego, raciborskiego, jastrzębskiego, wodzisławskiego oraz żorskiego.

♦ udział w XXXIII Międzynarodowym Kongresie VBS, Uniwersytet Dortmund w Niemczech.

♦ zorganizowanie polsko-niemieckiej konferencji „ Wczesna interwencja i kształcenie zawodowe osób niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością” w Katowicach w Bibliotece Śląskiej.

♦ zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i ich rodzin objętych opieką Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji.

♦ rozszerzenie działalności Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji. Łącznie z systematycznej terapii skorzystało 136 dzieci z 60 gmin województwa śląskiego.

2004

♦ zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i ich rodzin objętych opieką Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji.

♦ utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach, w ramach Warsztatu działają następujące pracownie: plastyczna, krawiecka, techniczna oraz gospodarstwa domowego.

♦ udział w Europejskiej Konferencji ICEVI „ Edukacja – dążenie do doskonałości” w Chemnitz.

2005

♦ zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i ich rodzin objętych opieką Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji.

♦ zakończenie modernizacji i wyposażenia nowego obiektu przy
ul. Dąbrowskiego 55 A w Chorzowie dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przejęcie budynku na własność.

2006

♦ udział w Międzynarodowych Targach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Norymberdze.

♦ zorganizowanie Festiwalu Twórczości Artystycznej z okazji 15-lecia działalności Fundacji oraz współpracy z Instytutem dla Niewidomych z Würzburga.

♦ podjęcie współpracy ze Szkołą dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z Warny /Bułgaria/.

2007

♦ udział w Międzynarodowych Targach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Norymberdze.

♦ rozszerzenie działalności Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji o nowe zespoły terapeutyczne.

♦ zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i ich rodzin objętych opieką Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji.

♦ otrzymanie w formie darowizny od Urzędu Miasta Chorzowa budynku przy ul. Piotra 9 oraz podjęcie działań zmierzających do uruchomienia Grupy Dziennej Opieki dla dzieci.

2008

♦ udział w Międzynarodowych Targach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Norymberdze.

♦ Podjęcie współpracy z organizacją /Sonnenberg/ zajmującą się rehabilitacją osób niewidomych w Szwajcarii.

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu